الزام دستگردان در ابتدایی ترین مراحل به شرح زیر می باشد : 

1- هنگام خروج اسب زین شده و آماده از اسطبل 

2-هدایت اسب به سمت اسطبل به صورت پیاده در حالی که تمریناتش به پایان رسیده است 

3-در بسیاری از مسابقات نمایش زیبایی یا ارزیابی نژاد های مختلف دستگردان و حمل اسب توسط یک هندلر یا حمل کننده ی اسب از الزامات است و درواقع آموزش مقدمه ایست برای آموزش پیشرفته ی این نوع حمل است