آموزش یک اسب جوان در کنار سرگرم کننده بودن می تواند چالش برانگیز باشد اسب های جوان نیاز به یادگیری رفتار در روابط خود با انسان ها دارند. نیاز دارند تا در مواقع لازم رفتار های مناسبی را داشته و قوانین رفتاری ایجاد شده توسط انسان ها را رعایت کنند. اسب نیاز دارد تا با دنیای انسانی ما کنار بیاید، بنابر این باید به افسار عادت کرده ، اجازه دهد انسان او را لمس کند و همچنین به چیز های عجیب از قبیل اسپری کردن رو پوست ،صدای ماشین  و سایر وسایل انسانی عادت کند. این فرایند عادت کردن نام دارد. اولین مرحله ی آموزش یک اسب جوان، آموختن دست گردان است.

اولین مرحله ی آموزشی یک اسب جوان ، آموختن دست گردان است. یک اسب باید بیاموزد در کنار سوارکارش به آرامی حرکت کرده هنگام ایت سوارکار اسب نیز بایستد. به چرخش ها جواب مثبت بدهد ، در واقع دست گردان مقدمه ای جهت نمایش حرکت های صحیح اسب می باشد .