نرمش ها به دو صورت زیر انجام می شود :
۱- نرمشهاي كه اغلب در روش قدم ، اجرا ميشوند.
۲- نرمشهايي كه اول به حالت قدم و بعد به حالت یورتمه اجرا مي شوند.

۱- نرمشهاي كه اغلب در روش قدم ، اجرا ميشوند :

 • چرخش متناوب بازو ها از جلو به دایره 
 • چرخش متناوب بازو ها از عقب به دایره 
 • هردو دست به طرفین، چرخش کمر 
 • هر دو دست در امتداد شانه ها در طرفین بدن موزی با سطح افق ، کف دست به طرف پایین از کمر به بالا بدن را هر چقدر که ممکن است به کمک بازو ها به راست و چپ تغییر می دهند.
 • هر دو دست را صاف و کشیده بالای سر برده و بعد با خم کردن بدن از کمر به پایین هر دو دست را روی یکی از پنچه های پا برده ، بلافاصله بلند شده، دست هارا بالای سر برده با خم کردن مجدد کمر به بالا ، به طرف پایین روی پنچه ی پای دیگر قرار می دهد

۲- نرمشهايي كه اول به حالت قدم و بعد به حالت یورتمه اجرا مي شوند.

 • چرخش بازوی چپ از جلو به دایره 
 • چرخش بازوی راست از جلو به دایره 
 • چرخش کمر
 • نوازش کفل چپ با دست چپ
 • نوازش کفل راست با دست چپ
 • نوازش شانه چپ
 • نوازش شانه راست 
 • نوازش تهیگاه
 • خم کردن ساق 
 • بلند کردن ران ها ، دادن نشست به جلو 
 • بلند کردن متناوب ران ها به اهنگ یورتمه 
 • چرخش پنجه پا از داخل به خارج و بالعکس