حاج محمد مهدی علاقبندیان، بنیانگذار بازرگانی علاقبندیان، کارآفرین نمونه کشوری و احیا کننده کارخانجات صنعتی و حامی بخش کشاورزی و دامپروری بوده اند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.